d7bee0ab-0777-447c-9a1b-587d2d6c58d1.jpg

SCHOOL CLUBS

Year 1 & 2 Dance 

Mon 7th Nov to 28th Nov 3.15pm to 4.15pm

                                          Yr 5 & 6 Boys Football 

Monday 26th Sept to 7th Nov 2022

Y2 & Y3 Christmas craft club

Tues 15th Nov to 29th Nov

Form to follow

                         

Orchestra

Choir

Thursday 3rd Nov to 8th Dec 3.15pm to 4.15pm

                                          Yr 4, 5 & 6 Netball Club

Thursday 22nd Sept to 3rd Nov 2022

                         

Yr 1 & 2 Coding Club

Monday 31st Oct to 28th Nov  3.15pm to 4.15pm